Cabang-Cabang 'Ulumul Qur'an Berdasarkan Para Ahli

Cabang-Cabang ‘Ulumul Qur’an Berdasarkan Para Ahli

Cabang-Cabang 'Ulumul Qur'an Berdasarkan Para Ahli
Cabang-Cabang ‘Ulumul Qur’an Berdasarkan Para Ahli

mu I’rab al-Quran

Ilmu ini menerangan baris kata-kata Al-Qur’an dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Di antara kitab penting dalam ilmu ini yaitu Imla al-Rahman karangan Abd al-Baqa al-Ukbari.

Ilmu Wujuh wa al-Nazair

Ilmu ini membuktikan kata-kata Al-Qur’an yang mengandung banyak arti dan membuktikan makna yang dimaksud pada daerah tertentu. Ilmu ini sanggup dipelajari dalam kitab Mu’tarak al-Aqran karangan Al-Suyuthi.

Baca Juga: Rukun Iman

Ilmu Ma’rifah al-Muhkam wa al-Mutasyabih

Ilmu ini membuktikan ayat-ayat yang dipandang muhkam (jelas maknanya ) dan yang mutasyabih (samar maknanya, perlu ditakwil). Salah satu kitab menyangkut ilmu ini ialah al-Manzumah al-Sakhawiah karangan al-Sakhawi.

Ilmu Nasikh wa al-Mansukh

Ilmu ini membuktikan ayat-ayat yng dianggap mansukh (yang dihapuskan) oleh sebagian para mufassir. Di anatara kitab-kitab yang mengulas hal ini ialah Al-Nasikh wa al-Mansukh karangan bubuk Ja’faral al-Nahhas, Al-Itqan karangan Al-suyuthi, Tarikh Tasyri dan Ushul al-Fiqh karangan Al-Khudhari.

Ilmu Badai’ al-Qur’an

ilmu ini bertujuan menampilkan keindahan-keindahan al-Qur’an, dari sudut kesusastraan, keguahan-keguahan dan ketinggian balaghahnya. Al-Suyuthi mengungkapkan yang demikian dalam kitabnya al-itqan Ilmu I’jaz al-Qur’an, ilmu yang membuktikan kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat al-qur.an sehingga sanggup membungkemkan para sastrawan arab. Diantara kitab yang mengulasilmu ini yaitu ilmu i’jaz al-qur’an karangan al-Bagillani

Ilmu tanasub ayat Al-Qur’an

ilmu yang membuktikan persesuaian dan keserasian antara suatu ayat dan ayat didepannya dan yang dibelakangnya. Kitab yang membuktikan ilmu ini yaitu nazm al-qurar karangan Ibrahim al-Biqa’i. Ilmu Aqsam al-Qur’an, ilmu yang membuktikan arti dan maksud-maksud sumpah tuhan yang terdapat dalam Al-qur’an. ilmu ini terdapat dalam kitab Al-Tibyan karangan Ibnu Al-Qayyim.

Ilmu Amtsal al-Qur’an

ilmu yang membuktikan maksud perumpamaan-perumpamaan al-Qur’an yang dikemukakan al-qur’an. ilmu ini diterangkan dalam kitan Amtsal al-qur’an karangan Al-Mawardi

Ilmu Jidal al-Qur’an

ilmu yang mengulas bentuk-bentuk dan cara-cara debat dan bantahan al-qur.an yang dihadapkan kepada kaum musyrik yang tidak mau mendapatkan kebenaran dari Tuhan

Ilmu watak Tilawah Al-Qur’an

ilmu yang memaparkan tata cara kesopanan yang harus diikuti dikala membaca al-qur’an

Itulah  yang sangat ditekankan untuk diahlikan oleh setiap orang yang bermaksud menafsirkan atau menterjemahkan al-qur’an. Sebelum itu ia juga harus menguasai ilmu balaghah, bahasa dan kaidah-kaidahnya, ilmu qalam dan ilmu ushul.Dari uraian diatas sanggup dipahami bahwa ulumul qur’an ialah kumpulan aneka macam ilmu yang berafiliasi dengan al-qur’an